اصلی

نظرسنجی
نظر شما راجع به پورتال اطلاع رسانی دبیرخانه کلان منطقه سه آمایش آموزش عالی بخش سلامت کشور چیست؟

عالی
خوب
متوسط
نظر خاصی ندارم

صفحه اصلی > قطب > فرم ها و دستور العمل ها 

                                                                                        بنام خدا

   دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

    بهداشتي ، درماني استان همدان

 

 

 

برنامه نشست هم انديشي تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشكي كلان منطقه 3 كشوري

                                                      پنجشنبه 17/10/94

 

زمان

موضوع

اعضاء

30/9 9

تلاوت آياتي از كلام ا... مجيد- سرود جمهوري اسلامي

 

 

 

30/9 تا 30/10

 

 

افتتاحيه  نشست هم انديشي

رياست محترم دانشگاه علوم پزشكي همدان

معاونين محترم آموزشي دانشگاههاي علوم پزشكي همدان ، كرمانشاه ، كردستان و ايلام ، روساي محترم دانشكده ها

 

30/10 تا 30/12

جلسات تخصصي كارگروههاي چهارگانه

نمايندگان دانشگاههاي علوم پزشكي همدان ، كرمانشاه ، كردستان و ايلام

 

30/12 تا 30/13

جمع بندي نتايج كارگروهها و تبيين برنامه هاي آتي

معاونين محترم آموزشي دانشگاههاي علوم پزشكي همدان ، كرمانشاه ، كردستان و ايلام

 

30/13 تا 15

نماز و نهار

 

 

 

                                                      

      دانشگاه علوم پزشكي همدان                                            بنام خدا

 

                                    صورتجلسه كارگروه:             توسعه الگوهاي خصوصي سازي در نظام سلامت

 

1- شماره جلسه:

 

2- زمان جلسه:

ساعت شروع:

ساعت خاتمه:

3- مكان جلسه:

 

4- دستور کار جلسه:

 

5- اعضاء حاضر در جلسه:

 

 

اسامي غائبين جلسه:

 

اسامي ميهمانان جلسه:

6-گزارش پيگيريهاي انجام گرفته:

 

7- مطالب مطروحه:

 

 

 

 

 

 

8- تصميمات متخذه:

مسئول

پيگير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جلسه بعدي:

زمان:                                                      مكان:

دستور کار جلسه:

 

 

 

                                                      

  دانشگاه علوم پزشكي همدان                                                                بنام خدا

 

( نيروهاي واسط)   صورتجلسه کارگروه    توسعه آموزشهاي مهارتي نظام سلامت

                                                 

1- شماره جلسه:

 

2- زمان جلسه:

ساعت شروع:

ساعت خاتمه:

3- مكان جلسه:

 

4- دستور کار جلسه:

 

5- اعضاء حاضر در جلسه:

 

 

اسامي غائبين جلسه:

 

اسامي ميهمانان جلسه:

6-گزارش پيگيريهاي انجام گرفته:

 

7- مطالب مطروحه:

 

 

 

 

 

 

8- تصميمات متخذه:

مسئول

پيگير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جلسه بعدي:

زمان:                                                      مكان:

دستور کار جلسه:

 

 

 

        

دانشگاه علوم پزشكي همدان                                           بنام خدا

 

صورتجلسه کارگروه    توسعه دانش داروسازي سنتي

                                                 

1- شماره جلسه:

 

2- زمان جلسه:

ساعت شروع:

ساعت خاتمه:

3- مكان جلسه:

 

4- دستور کار جلسه:

 

5- اعضاء حاضر در جلسه:

 

 

اسامي غائبين جلسه:

 

اسامي ميهمانان جلسه:

6-گزارش پيگيريهاي انجام گرفته:

 

7- مطالب مطروحه:

 

 

 

 

 

 

8- تصميمات متخذه:

مسئول

پيگير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جلسه بعدي:

زمان:                                                      مكان:

دستور کار جلسه:

 

 

 

                                                

دانشگاه علوم پزشكي همدان                                                 بنام خدا

 

( نيروهاي واسط)   صورتجلسه کارگروه    توسعه آموزشهاي مهارتي نظام سلامت

                                                 

1- شماره جلسه:

 

2- زمان جلسه:

ساعت شروع:

ساعت خاتمه:

3- مكان جلسه:

 

4- دستور کار جلسه:

 

5- اعضاء حاضر در جلسه:

 

 

اسامي غائبين جلسه:

 

اسامي ميهمانان جلسه:

6-گزارش پيگيريهاي انجام گرفته:

 

7- مطالب مطروحه:

 

 

 

 

 

 

8- تصميمات متخذه:

مسئول

پيگير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جلسه بعدي:

زمان:                                                      مكان:

دستور کار جلسه: